Förhandlingsvägen 8, 227 61 Lund, Sverige

+46 46 14 23 90

VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda personens liv eller andra vitala intressen, om det är omöjligt att erhålla samtycke från föremålet för personuppgifter;

behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utöva operatörens eller tredje parts rättigheter och intressen, eller för att uppnå socialt betydelsefulla mål, förutsatt att detta inte kränker rättigheterna och friheterna för föremålet för personuppgifter;

behandling av personuppgifter utförs för statistiska eller andra forskningsändamål, med förbehåll för obligatorisk avpersonalisering av personuppgifter. Ett undantag är behandling av personuppgifter för att främja varor, verk, tjänster på marknaden genom att ta direkta kontakter med en potentiell kund med hjälp av kommunikationsmedel, samt för politisk kampanj;

behandling av personuppgifter utförs, åtkomst av ett obegränsat antal personer som tillhandahålls av föremålet för personuppgifter, eller på dennes begäran (nedan - personuppgifter som görs allmänt tillgängliga av föremålet för personuppgifter);

behandling av personuppgifter som är föremål för offentliggörande eller obligatoriskt utlämnande i enlighet med reglerna.

I följande fall (med undantag för de som specifikt diskuteras i personuppgiftsreglerna) krävs försökspersonens skriftliga samtycke till behandlingen av hans personuppgifter:

inkludering av subjektets personuppgifter i offentligt tillgängliga källor för personuppgifter;

behandling av särskilda kategorier av personuppgifter relaterade till ras, nationalitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsostatus, intimt liv, information om kriminalregister;

behandling av biometriska personuppgifter (information som kännetecknar de fysiologiska och biologiska egenskaperna hos en person, på grundval av vilken det är möjligt att fastställa hans identitet och som används av operatören för att fastställa identiteten för föremålet för personuppgifter);

gränsöverskridande överföring av personuppgifter på territorium för främmande stater som inte tillhandahåller adekvat skydd av rättigheterna för individer av personuppgifter;

fatta beslut på grundval av enbart automatiserad behandling av personuppgifter som ger upphov till rättsliga konsekvenser i förhållande till föremålet för personuppgifter eller på annat sätt påverkar hans rättigheter och intressen.

I avsaknad av behovet av subjektets skriftliga samtycke till behandlingen av hans personuppgifter, kan subjektets samtycke ges av subjektet för personuppgifter eller dennes företrädare i någon form som gör det möjligt för honom att ta emot det faktum att dess mottagande.

Företaget har rätt att överlåta behandlingen av personuppgifter till en annan person med samtycke från den person som är föremål för personuppgifter, om inte annat följer av reglerna, på grundval av ett avtal som ingåtts med denna person (nedan kallad operatörens order) . Samtidigt ålägger Bolaget i avtalet den som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning att följa de principer och regler för behandling av personuppgifter som föreskrivs i denna regel.

Om företaget anförtror behandlingen av personuppgifter till en annan person, bär företaget ansvaret gentemot personuppgiftsobjektet för denna persons handlingar. Den som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning är ansvarig inför Bolaget.

Bolaget åtar sig och förpliktar andra personer som har tillgång till personuppgifter att inte lämna ut till tredje part och att inte distribuera personuppgifter utan samtycke från den person som behandlar personuppgifter, om inte annat följer av reglerna.