Förhandlingsvägen 8, 227 61 Lund, Sverige

+46 46 14 23 90

Personuppgifter behandlas av företaget för att:

upprätthållande av regler; utföra de funktioner, befogenheter och skyldigheter som enligt reglerna tilldelas företaget; skydd av liv eller andra vitala intressen för personer med personuppgifter; förberedelse, ingående, verkställande och uppsägning av avtal med motparter, etc.; bildande av referensmaterial för internt informationsstöd för företagets verksamhet; verkställighet av rättsliga handlingar, handlingar från andra organ eller tjänstemän som är föremål för verkställighet i enlighet med reglerna om verkställighetsförfaranden; utöva företagets rättigheter och intressen inom ramen för de aktiviteter som föreskrivs i stadgan och andra lokala föreskrifter för företaget, eller tredje part, eller uppnå socialt betydelsefulla mål; implementeringen av varorna via webbplatsen, eller genom butiken och tillhandahållande av efterföljande tjänster, såsom varor, montering och garantiservice;

identifiering av användaren som är registrerad på webbplatsen för registrering; ge användaren tillgång till de personliga resurserna på webbplatsen; upprätta feedback med användaren, inklusive att skicka meddelanden, förfrågningar om användningen av webbplatsen, tillhandahållande av tjänster, bearbeta förfrågningar och ansökningar från användaren; bestämma användarens plats för att säkerställa säkerhet, förhindra bedrägeri; bekräftelse på riktigheten och fullständigheten av de personuppgifter som tillhandahålls av användaren;

skapa ett konto för att göra ett val, om Användaren har gått med på att skapa ett konto; meddela användaren av webbplatsen om statusen; ge användaren effektiv kund- och teknisk support i händelse av problem relaterade till användningen av webbplatsen;

ge användaren sitt samtycke, produktuppdateringar, specialerbjudanden, prisinformation, nyhetsbrev och annan information på uppdrag av butiken eller på uppdrag av butikens partners; utföra reklamaktiviteter med användarens samtycke; ge användaren tillgång till webbplatserna eller tjänsterna för butikens partners för att ta emot produkter, uppdateringar och tjänster;

VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Företaget lagrar den personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med reglerna.

När det gäller personuppgifterna för föremålet för personuppgifter bevaras dess konfidentialitet, med undantag för fall av frivilligt tillhandahållande av föremålet av personuppgifter av information om sig själv för allmän tillgång till ett obegränsat antal personer.

Företaget ser allvarligt på skyddet av den personuppgiftsansvariges personuppgifter och lämnar aldrig ut den personuppgiftsansvariges personuppgifter till tredje part, såvida detta inte uttryckligen föreskrivs i reglerna.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med de principer och regler som fastställs i reglerna om personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är tillåten i följande fall:

behandling av personuppgifter utförs med samtycke från föremålet för personuppgifter till behandlingen av hans personuppgifter; Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppnå de mål som anges i avtalet eller reglerna, för genomförandet och uppfyllandet av de ålagda reglerna för operatören av funktionerna, befogenheterna och skyldigheterna; behandlingen av personuppgifter är nödvändig för rättskipningen, verkställandet av en rättshandling, en handling från ett annat organ eller tjänsteman, med förbehåll för verkställighet i enlighet med reglerna om verkställighetsförfaranden; behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal, till vilket personuppgiftssubjektet antingen är part eller förmånstagare eller borgensman, samt för att ingå ett avtal på initiativ av personuppgiftssubjektet eller ett avtal under vilken föremålet för personuppgifter kommer att vara en förmånstagare eller garant;